گزارش حسابرسی

گزارشات حسابرسی

گزارشات حسابرسی

هنگامی که یک فرد (اصولا یک حسابدار خبره ) با بررسی صورت‌های امور مالی یک مجموعه به صورت بی طرفانه، اقدام به ارائه گزارشی برای آن کسب و کار می‌کند، به این گزارش در علم حسابداری گزارش حسابرسی می‌گویند. منظور از صورت‌های امور مالی یک مجموعه در این تعریف، مواردی مانند: ترازنامه، صورت حساب سود و ضرر مجموعه، صورت حساب سود و ضرر جامع و صورت حساب جریان کلیه وجوه نقد می‌باشد.

انواع حسابرس

در یک تقسیم بندی کلی، حسابرسان به دو گروه زیر تقسیم می شوند.
حسابرسان داخلی:
حسابرس های داخلی، در واقع جز پرسنل موسسه یا سازمان مربوطه، محسوب می شوند و رابط بین هیئت مدیره و شرکت هستند.
این حسابرس ها گزارشات و اسناد مالی مربوطه را در دوره های هفتگی، ماهانه و یا حتی سالانه به مدیر عامل و هیئت مدیره تحویل می دهند و بررسی عملیات مالی داخلی شرکت را بر عهده دارند.
حسابرسان مستقل:
حسابرسان خارجی که اصطلاحا به آنها حسابرسان مستقل گفته می شود، اشخاص و یا موسساتی هستند که در زمینه حسابرسی فعالیت می کنند.
آنها بر اساس قرارداد هایی که موسسه با بنگاه های اقتصادی دارد، عملیات حسابداری و مالی را با توجه به استاندارد های حسابداری و اصول حسابداری انجام می دهند و سپس نتیجه را به صاحبان سهام و سایر استفاده کنندگان تسلیم می کنند.
نکته: حسابرسان مستقل رابط میان صاحبان شرکت و هیئت مدیره هستند.

انواع گزارش های حسابرسی

گزارش مقبول یا استاندارد:
عبارتست از گزارشی که در آن بدون هیچ بند شرط نسبت به مطلوبیت ارائه صورت های مالی اشاره شده است.زمانی که حسابرس کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی را تأیید کند و دامنه رسیدگی را مطلوب ارزیابی نماید نسبت به صدور چنین گزارشی اقدام مینماید.
اظهارنظر مشروط:
زمانی است که حسابرس به موارد عدم رعایت استاندارد های پذیرفته شدهحسابداری برخورد میکند اما این تحریف یا عدم رعایت آنقدر اساسی و مهم نیست که اظهارنظر مردود نماید.در این حالت حسابرس با اضافه کردن عبارات توضیحی بیشتر در متن گزارش حسابرسی این موارد را جهت اطلاع استفاده کنندگان از صورت های مالی بیان میکند.
اظهارنظر مردود:
زمانی است که عدم رعایت یا تحریف استاندارد های پذیرفته شده حسابداری به گونه ای باشد که بطور کلی مطلوبیت ارائه را مخدوش میکند.”بسیار با اهمیت و اساسی”
عدم اظهارنظر:
زمانی است که محدودیت بسیار اساسی و بااهمیت در اجرای حسابرسی در مقابل حسابرس به وجود می آید.
گزارش حسابرسی شامل چند بند است ؟
گزارشات حسابرسی تحت استانداردهای خاصی از بند های مختلف تشکیل شده است.
• در ابتدای گزارش عنوان گزارش درج می شود.
• مقدمه که شامل اطلاعات مختصری گزارش می شود
• مسئولیت هیت مدیره در قبال صورت مالی
• مسئولیت حسابرس
• مبانی اظهار نظر که شامل اظهار نظر مشروط-مردود یا …
• اظهار نظر مشروط – مردود یا …
• سایر بندهای توضیحی
• گزارش در مورد سایر الزامات و مقررات قانونی
• گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی
• گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقررات حسابرسی
• تاریخ
• امضاء شرکا
فرم گزارش حسابرس:
به مجموعه سهام داران شرکت …………..

تراز نامه شرکت ……………….. در تاریخ …../…../…. و صورت سود و زیان ، صورت سود (زیان) انباشته و صورت تغییرات در وضعیت مالی شرکت برای دوره مالی منتهی با تاریخ مذکور مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفت.
رسیدگی های ما بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی بوده و شامل بررسی ، آزمایش اسناد و مدارک و همچنین اعمال سایر روش های حسابرسی می باشد که به تشخیص این موسسه در شرایط موجود ضروری بوده است.
به نظر این موسسه صورت های مالی فوق الذکر وضعیت مالی شرکت …………….. در تاریخ 29/12/…. و نتایج عملیات و تغییرات در وضعیت مالی آن را برای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور طبق اصول مورد قبول حسابداری که نسبت به سال قبل به طور یکنواخت اعمال شده به نحو مطلوب منعکس می نماید.

 • تاریخ
 • امضای حسابرس مستقل

گزارش حسابرسی مشروط:
به مجموعه سهام داران شرکت …………..

تراز نامه شرکت ……………….. در تاریخ 29/12/…. و صورت سود و زیان ، صورت سود (زیان) انباشته و صورت تغییرات در وضعیت مالی شرکت برای دوره مالی منتهی با تاریخ مذکور مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفت.
رسیدگی مزبور بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی بوده و شامل بررسی ، آزمایش اسناد و مدارک و همچنین اعمال سایر روش های حسابرسی می باشد که به تشخیص این موسسه در شرایط موجود ضروری بوده است.
برای بانک هایی که اسناد دریافتی شرکت نزد آنها تودیع شده ، تاییدیه ارسال گردیده ولی تا تاریخ تهیه این گزارش پاسخی دریافت نشده است.
به نظر این موسسه به استثنای موضوع مندرج در پاراگراف بالا صورت های مالی مذکور وضعیت مالی شرکت …………….. در تاریخ 29/12/…. و نتایج عملیات و تغییرات در وضعیت مالی آن را برای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور طبق اصول مورد قبول حسابداری که نسبت به سال قبل به طور یکنواخت اعمال شده به نحو مطلوب منعکس می نماید.

 • تاریخ
 • امضای حسابرس مستقل

نمونه گزارش حسابرسی مردود:
به مجموعه سهام داران شرکت …………..

تراز نامه شرکت ……………….. در تاریخ 29/12/…. و صورت سود و زیان ، صورت سود (زیان) انباشته و صورت تغییرات در وضعیت مالی شرکت برای دوره مالی منتهی با تاریخ مذکور مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفت.
رسیدگی مزبور بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی بوده و شامل بررسی ، آزمایش اسناد و مدارک و همچنین اعمال سایر روش های حسابرسی می باشد که به تشخیص این موسسه در شرایط موجود ضروری بوده است.
همان طور که در یادداشت شماره ( x ) توضیح داده شده ، کنترل فروش کالا به علت مغایرت قیمت فاکتورها با لیست قسمت ها و عدم ارائه صورت گردش کالا در گزارش تولید و همچنین عدم وجود ضوابط مدون جهت تخفیفات اعطایی ، امکان پذیر نبوده است.
به نظر این موسسه صورت های مالی فوق الذکر به علت تاثیر موضوع مطرح شده در پاراگراف بالا وضعیت مالی شرکت …………….. در تاریخ 29/12/…. و نتایج عملیات و تغییرات در وضعیت مالی آن را برای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور طبق اصول مورد قبول حسابداری به نحو مطلوب منعکس نمی نماید.

 • تاریخ
 • امضای حسابرس مستقل

نمونه گزارش حسابرسی عدم اظهار نظر:
به مجموعه سهام داران شرکت …………..

این شرکت در رابطه رسیدگی به تراز نامه شرکت ……………….. در تاریخ 29/12/…. و صورت سود و زیان ، صورت سود (زیان) انباشته و صورت تغییرات در وضعیت مالی منتهی به تاریخ مذکور فاقد استقلال بوده است.
لذا صورت های مالی مذکور به علت عدم استقلال مورد رسیدگی این موسسه قرار نگرفته و بنابر این نمی تواند نسبت به صورت های مالی مذکور اظهار نظر نماید.

 • تاریخ
 • امضای حسابرس مستقل

32 دیدگاه دربارهٔ «گزارشات حسابرسی»

  1. تحویل و تنظیم اطلاعات درج شده در گزارش از عوامل کیفی صورت های مالی می باشد. تهیه و تنظیم صورت های مالی و بررسی گزارشات در پایان سال مالی صورت می گیرد. اگر حسابرس این گزارشات را در تاریخ های معین شده ارسال نکند ، با تاخیر مواجه می شود.

 1. سلام میخواستم بدونم نقش کمیته حسابرسی در ارزیابی نقش حسابرسی خارجی چه می باشد؟
  ممنون

 2. سلام میخواستم بدونم ما میتوانیم از حسابرس مستقل مان جهت اجرای فعالیت حسابرس داخلی استفاده نماییم؟

 3. الان در خارج حسابرسی از ارگانهای دولتی به صورت آشکار است و آشکارانه کالاها راچک میکنند ولی درایران کاغذی است.توضیحات خوب بود.یک سوال؟ در ارگانها وسازمانهای دولتی وقتی کالایی یا جنسی را به کارمندی تحویل میدهند در کاغذA5همان حواله انبار است امضا میگیرند ودونسخه ای است وزیر برگ اصلی هم چاپ میشود حال اگر سبستم انبارداری ارگان دولتی کامپیوتری نباشد وانباردار بنابه پرکاری انبار حواله ای را گم گرده باشد واین مسوول انبار باید به بازرس یا حسابرس گزارش دهد اقلام سالیانه را.چطور نبود حواله ای را گزارش دهد با توجه به اینکه کالا وجنس باشد درسازمان دولتی.ایا این مسوول انبار تخلف مالی کرده و مجازاتش چیست چطور کزارش دهد یا تخلف نیست.

 4. سلام وقت بخیر با چند سال سابقه میشه تبدیل به حسابرس مستقل شد و اینکه آیا دوره های آموزشی حسابرسی مرتبط با حسابرس مستقل رو برگزار میکنید؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه + 9 =